Piatok

0,4l Slepačí vývar s koreňovou zeleninou, mäsom a Csiga cestovinami /1,3,9

0,4l Polievka dennej ponuky

 

340g DOMÁCE TRHANCE S BAZALKOVOU OMÁČKOU, cuketou a čerstvým špenátom /1,3,7 .... 9€

11.jpg

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH, ÚDAJOV V GOLDEN ROYAL GROUP s.r.o. (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

Časť 1.

GOLDEN ROYAL Group s.r.o., Vodná 8, 040 01 Košice, IČO: 36599956, DIČ: 2022097407, IČ DPH: SK2022097407, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel s.r.o., vložka číslo 17323/V (ďalej len GRG)

 

S ktorými údajmi GRG pracuje a prečo?

1. Spoločnost GRG spracovávajú Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, údaje aktivít svojich individuálnych zákazníkov. Z osobitnej kategórie osobných údajov údajov GRG nespracúva žiadne údaje, okrem údajov potrebných pri riešení a likvidácií poistných udalostí, teda údajov týkajúcich sa zdravia návštevníkov.

 

2. Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre GRG nevyhnutné preto, aby bolo možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory a služieb.

 

3. Viac informácií v jednotlivých častiach Informačných povinností (časť 4).

 

4. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä Identifikačné a Kontaktné údaje.

 

Identifikačné údaje - meno, - priezvisko, - dátum narodenia, - rodné číslo, - číslo občianskeho preukazu, - číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti. Viac v informačných povinnostiach.

Kontaktné údaje - adresa bydliska, - telefónne čísla, - e-mailová adresa, adresa na facebooku/google v prípade ak ste na to poskytli súhlas. Viac v informačných povinnostiach.

Popisné údaje - e-mailová adresa, - správanie sa v našich prevádzkach, - aktivity v našich prevádzkach, - pokusy o zneužívanie našich služieb. Viac v informačných povinnostiach.

Údaje týkajúce sa zdravia - dátum a čas kedy došlo k udalosti, - meno a Priezvisko zranenej osoby, - stredisko v ktorom došlo k udalosti. Viac v informačných povinnostiach.

Osobitné kategórie údajov - Okrem vyššie spomenutých údajov o zdraví do tejto kategórie patria špecifické údaje ako rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane alebo v hnutí, náboženská viera, svetonázor, členstvo v odborovej organizácii, údaje týkajúce sa zdravia, údaje týkajúce sa pohlavného života, rodné číslo, biometrické údaje, údaje o psychickej identite, údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti, údaje o porušení predpisov trestného práva, priestupkového práva alebo občianskeho práva. Tieto údaje však GRG o Vás nespracúva samozrejme okrem údajov o zdraví v prípade odôvodnených okolností.

 

Marketing

 

Ak je v zmysle legislatívy na spracovanie osobných údajov na marketingové účely je potrebný súhlas dotknutej osoby (zákazníka), spracúvanie prebieha len u tých zákazníkov, ktorí dali na tento účel svoj súhlas. V prípade, že si zákazník neželá dostávať informácie o marketingových aktivitách, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Rovnako je zákazník oprávnený namietať spracovávaniu osobných údajov aizovaným rozhodovaním alebo využitím profilovania.

 

Newsletter

 

Naše najnovšie informácie pre Vás sú Vám doručované v prípade ak ste takéto doručovanie nenamietali, vo forme Newslettra. Na takéto zasielanie nepotrebujeme Váš súhlas ak ste členom vernostného programu, jedná sa o náš oprávnený záujem. Viac v informačných povinnostiach.

 

Časť 2.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

 

GRG spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov.

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;

tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto právo po riadnej identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať napr. prostredníctvom manager@goldenroyal.sk.

 

Časť 3.

Zásady spracúvania osobných údajov

 

Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom 8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom. Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona. Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Časť 4.

Jednotlivé informačné povinnosti.

 

A. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Uchádzači o zamestnanie

Uchádzate sa o zamestnanie v GRG, takže po podaní žiadosti sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt GRG, do ktorého ste si podali žiadosť o zamestnanie (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás počas procesu výberu zamestnanca.

 

1. Typy osobných údajov

 

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od vás nasledovné informácie:

*Kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo

*Informácie z vášho životopisu/CV. Ako napríklad vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti, fotografia a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.

*Motivačný list. Akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.

*Spôsobilosť na prácu. Možno budete musieť preukázať, že ste zákonne, odborne spôsobilý sa zamestnať.

*Prehlásenie o bezúhonnosti. V závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny vás môžeme požiadať, aby ste predložili od vlády prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli odsúdený za žiadny zločin, čo by vás z danej pozície diskvalifikovalo.

*Spôsobilostné testy osobnostného profilu. V závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny vás môžeme požiadať o vykonanie týchto testov.

 Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie od tretích strán:

*Hodnotenie. Môžeme vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru alebo sú priamo realizované treťou stranou alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa vašej konkrétnej situácie.

*Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.  

 

2. Účely spracovávania údajov

 

 Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

*Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Právnym základom je predzmluvný vzťah, ktorého môžete byť zmluvnou stranou, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo Váš súhlas.

*Riešenie sporov. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

 3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

 

 Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

*Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.

*Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;

*K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;

*Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely spracovania. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme potom, čo vyberieme vhodného kandidáta, niektoré údaje o Vašej účasti vo výberovom konaní uchováme v základe nášho oprávneného záujmu do konca roka nasledujúceho po roku v ktorom sme obdržali Vaše osobné údaje do dispozície. Ak na obsadenie pozície vyberieme vás, uchováme vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

 

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

 

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme Vášho súhlasu. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky.

                                                                                                                                           

B. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA GRG

 

zamestnanci (aj dočasní zamestnanci, dohodári, brigádnici a osoby pracujúce na pracovnoprávnom základe)

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zamestnancom GRG. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný GRG, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou v rámci GRG.

 

1. Spracovávame nasledujúce údaje:

*Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

*Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

*Osobné údaje. Napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (národné identifikačné číslo), fotografia.

*Zmluvné údaje. Napríklad obsah pracovnej zmluvy.

*Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Ako napr. kontakt pre prípad núdze, alebo plnenia daňových povinností a uplatňovania daňových úľav.

*Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb.

*Podrobnosti o vašej pozícii. Ako napr. názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti.

*Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod. Napríklad vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán.

*Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN). Ako napr. váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN.

*Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja. Sem patrí vaše predchádzajúce vzdelanie a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikácie.

*Výkon a hodnotenia. Napríklad obsah vašich hodnotení výkonu a čísla súvisiace s vašim pracovným výkonom.

*Zverený majetok. Informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón alebo notebook.

*Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.

*Digitálne prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti GRG.

*Informácie týkajúce za bezpečnosti. Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).

 Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy.

 

Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

*Údaje o vašom zdravotným stavom - účelom bude plnenie povinnosti plynúcej z osobitného predpisu, pričom právnym základom bude plnenie zákonnej povinnosti.

*Odsúdenie alebo trestné činy, jedná sa o jednorazové spracovanie formou nahliadnutia pri tých dotknutých osobách - ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu na vytypované pracovné pozície.

*Osobnostné testy - v prípade nástupu na pracovné vytypované pracovné pozície Vás môžeme na základe Vášho súhlasu podrobiť osobnostným testom (riadiace pozície manažmentu, pri ktorých musíme zohľadňovať osobnostné črty či charakter jednotlivca pri zvládaní stresu či pracovného zaťaženia pri nárokoch, ktoré kladie vyberaná pracovná pozícia).

 

2. Účely spracovávania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

*HR administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich HR záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR smerniciach. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán. 

*HR manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.

*Adaptácia. Spracúvame vaše osobné údaje pri vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán. *Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na výkon). Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.

*Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je zákonná povinnosť Vašej zmluvnej strany.

*Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene zamestnávateľa cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku. na pohľadávku. Právnym základom je zákonná povinnosť Vašej zmluvnej strany a prípadne oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme Vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše osobné údaje. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán.

*Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy. Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. kamery, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Nábor zamestnancov. Spracovávame vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie pracovného miesta. Viac podrobností si prečítajte v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pri prijímaní zamestnancov. Právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedno zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej vyšetrovať. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom pre toto spracúvanie plnenie zákonnej povinnosti.

 

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

 Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 *Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;

*K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;

*Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme podľa osobitný právny predpisov (napr. zákon o archívnictve a registratúrach) a tie ktoré nie sú uvedené v tomto predpise najneskôr do dvoch rokov po skončení pracovného pomeru, pokiaľ iná lokálna legislatíva nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

 

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

 Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zapojiť sa do HR spracúvania na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať osobné údaje na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, ako napríklad v prípade platby mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o váš súhlas. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

C. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA GRG - zákazníci

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom subjektu GRG. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt GRG, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou GRG

 

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

*Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia.

*Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

*Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.

*Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.

*Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb .

*Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.

*Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti.

*Informácie týkajúce za bezpečnosti. Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).

 

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

*Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Poskytovanie ubytovacích služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu ubytovaných hostí v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

*Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkova ponukami na mieru pre nich. Právnym základom je oprávnený záujem v prípade Newsletter komunikácie a Súhlas, ktorý nám bol udelený.

*Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.

*Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

*Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

*Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.

*Zákazníci mladší ako 16 rokov. V prípade ak ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s našou spoločnosťou ste nedosiahli vek 16 rokov a chcete našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas je potrebné aby tento úkon bol realizovaný vašim zákonným zástupcom.

 

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;

K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti; Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

 

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

 

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

 

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

 

D. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (DODÁVATEĽ A OSTATNÍ)

 

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera. Informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na vykonanie poskytovaných služieb, nájdete tu. Prečo máme prístup k Vašim údajom a prečo ich spracovávame? Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať. Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, školeniach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete. Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

 

Aké osobné údaje o mne spracúvate a prečo?

 

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail. Aby sme mohli spĺňať svoje zákonné povinnosti týkajúce sa napr. boja proti praniu špinavých peňazí, overovať aj ďalšie osobné údaje ako rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu alebo podobnú identifikáciu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov. Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu Vašich osobných údajov používame aj kamery na viacerých miestach a žiadame Vás o poskytnutie napr. svojho mena a telefónneho čísla, aby sme vám mohli zabezpečiť vstup na do našich priestorov v ktorých sú spracúvané informácie nesúce charakter napr. aj osobných údajov. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po dobe 15 dní ich odstránime. Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať špeciálne kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života). Budete moje osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami? Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. tlačiarenské a poštové služby (pre prípadné zasielanie ponúk), či právni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený na našich webových sídlach. K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Budú moje osobné údaje prenášané do inej krajiny?

 

 Je možné, že Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny mimo EÚ alebo EHP. Ako dlho uchovávate moje osobné údaje? Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať Vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov. Pokiaľ ide o naše zálohy dát, Vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak a keď sa záloha dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie, BCM a DRP. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, Vaše údaje vymažeme úplne. Budem predmetom aizovaného rozhodovania? Vaše osobné údaje nebudú použité pri aizovanom rozhodovaní.

 

 

E. VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV Z WEB PROSTREDIA A COOKIES GRG

 

Cookies

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle alebo Gemius SA, Exponea, HotJar, SaS, Adform – Audience network. Ecommerce. Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

 

Právny základ spracúvania

 

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

 

Aké cookies vyhodnocujeme

 

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte Webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

 

 

Perzistentné cookies - zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte Webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

 

Na aký účel využívame cookies Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 katetgórií podľa funkcie:

*Nevyhnutné nutné

*Prevádzkové

*Funkčné

*Reklamné

 

Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. S ich pomocou si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

 

Prevádzkové cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna. S ich pomocou Získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú Zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVÁME k tomu, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky) Poskytujeme našim partnerom informácie, že ich webové stránky navštívil taktiež jeden z našich návštevníkov. Sem napríklad patria údaje o zakúpenom produkte. Na základe týchto informácii môžu partneri svoje stránky vylepšovať, ale používanie týchto informácii k následnej reklame majú prísne zakázané Môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať Testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

 

Funkčné cookies - slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát) vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácii zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený môžeme vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorí vám potom môžu prostredníctvom našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne k poskytovaniu služieb, produktov alebo funkcií, k ničomu inému

 

Reklamné cookies - sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

 S ich pomocou vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať

 

 

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

 

Informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www) Informácie o Mac adrese vášho zariadenia z ktorého sa pripájate Informácie o IP adrese pripojenia Informácie  od  google analytics, ktorý zbiera  údaje od platforme, prehliadači, geolokácií ,  jazykovej  lokácii   a podobne. Informácie o čase strávenom v určitej časti webu, heat maps – ako používateľ pracuje s webom a podobne.

 

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

 

V prípade  ak  disponujeme  Vašim  súhlasom  z iných  Vašich  aktivít,  vyššie  spomenuté  informácie  spájame   s informáciami o Vašich aktivitách na ktoré ste nám poskytli súhlas (napríklad zadaním: telefónneho čísla, e- mailovej adresy, čísla zľavového kupónu, registračného čísla, čísla karty vernostného klubu a pod.). Cieľom tohto spájania je lepšie poznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu. Takéto spracúvanie môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by aizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany (napríklad vo forme lepšej ponuky).

 

Ako skontrolovať nastavenie cookies

 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich Internetových aplikácii. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

 

 

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

 

• Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies • Safari™ http://www.apple.com/

• Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html • Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies •  Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

 

 

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a  EEA.

 

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu členstva vo vernostnom klube a zároveň po dobu po ktorú budeme disponovať Vašim súhlasom, v opačnom prípade sa bude jednať o anonymizované údaje. Údaje v CRM systéme sú platne po dobu členstva vo vernostnom programe a po skončení členstva údaje o Vás anonymizujeme. Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný b od uvedené v časti Kontaktné údaje.

 

 

F. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv.

 

Vaše práva Čo to znamená?

 

Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 

*Prečo spracovávame vaše osobné údaje

*Aké kategórie osobných údajov spracovávame

*S kým vaše osobné údaje zdieľame

*Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty

*Aké máte práva

*Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

*Ak spracovávanie zahŕňa aizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

*Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

 

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

 

Právo na opravu

 

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

 

Právo na vymazanie

 

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

 

Právo na obmedzenie

 

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 

Právo namietať

 

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

 

Právo na prenos údajov

 

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov. Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.  O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť. V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

 

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

 

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: manager@goldenroyal.sk

 

 

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

 

 

8. Kontaktné údaje

 

 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu manager@goldenroyal.sk